Co warto wiedzieć o sprawozdaniach finansowych?

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport przedsiębiorstwa, które stosuje pełną księgowość, czyli tzw. księgi handlowe. Wyżej wspomniane sporządza się na koniec każdego roku, a obowiązek ten jest narzucony przepisami prawa. Sprawozdanie finansowe ma na celu przedstawienie sytuacji finansowej firmy. Co istotne powinno być one przygotowane według ścisłych wytycznych.

Sprawozdania finansowe – ważne informacje

sprawozdania finansowe lublinMówiąc o wytycznych, zgodnie z którymi powinny być przygotowywane sprawozdania finansowe Lublin to przede wszystkim należy zacząć od tego, że tego typu raport musi zawierać podstawowe dane spółki. Kolejno ważnym jest wycenienie majątku przedsiębiorstwa w ujęciu bilansowym. Bilans powinien być podzielony na aktywa oraz pasywa. W odniesieniu do tych pierwszych, powinny być omówione inwestycje długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe, zapasy, a także należności krótkoterminowe. Sprawozdanie finansowe musi zawierać także rachunek zysków i strat oraz przegląd ekonomiczny firmy. Ostatnim etapem, jeśli chodzi o przygotowanie sprawozdania finansowego jest jego zatwierdzenie przez osoby uprawnione. Mowa tu o osobie prowadzącej księgi rachunkowe danego przedsiębiorstwa, a także kierowniku organizacji, dla której sporządzane jest sprawozdanie.  Tak przygotowane sprawozdanie finansowe powinno być złożone w KRS.  Należy pamiętać o tym, że sprawozdanie finansowe powinno być przygotowane z największą starannością i dokładnością przez osoby, które są do tego uprawnione. W niektórych firmach wyżej wspomnianym zajmować się będzie księgowa zatrudniona na etacie, a w innych zewnętrzne biuro rachunkowe. Sprawozdania obecnie składane są za pośrednictwem Internetu, w związku z czym nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w KRS. Ważne jest jednak, aby dysponować podpisem kwalifikowanym, który pozwoli na podpisanie takiego sprawozdania.

Podsumowując – sporządzanie sprawozdań finansowych to jedno z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorstwa, które rozlicza się z urzędem w oparciu o pełną księgowość. Warto jednak pamiętać o tym, że jego przygotowanie powinno być zlecone fachowcom, którzy wykonają to w sposób profesjonalny. W innym wypadku może dojść do sytuacji, kiedy nie zostanie ono zaakceptowane przez KRS i koniecznym będzie dokonywanie poprawek.