Wiedza o strefach ochronnych ujęć wody

Potencjalne źródła patogenów powodujących zanieczyszczenie wód gruntowych obejmują unieszkodliwianie na ziemi produktów ubocznych oczyszczania ścieków (ścieki, biosolidy), szamba i latryny. Uważa się, że ryzyko stwarzane przez wody gruntowe skażone patogenami nie jest znaczące dla publicznych systemów zaopatrzenia, biorąc pod uwagę poziom oczyszczania zastosowany przed użyciem.

Gdzie się wyznacza strefy ochronne ujęć wody?

potrzebne strefy ochronne ujęć wodyZnacznie większy niepokój budzi potencjalne skażenie patogenami wód gruntowych wykorzystywanych do prywatnych dostaw wody, ponieważ woda ze studni zwykle poddawana jest niewielkiemu lub zerowemu przetwarzaniu przed użyciem. Dlatego obszary mieszkalne z szambami i studniami prywatnymi są szczególnie podatne na potencjalne skutki zanieczyszczenia wód gruntowych przez patogeny. Strefa ochronna wlotu 1 (IPZ ‐ 1) to obszar bezpośrednio przylegający do wlotu. Strefa ta jest uważana za najbardziej wrażliwy obszar ujęć wód powierzchniowych ze względu na jej bliskość do ujęcia. Dlatego są tam potrzebne strefy ochronne ujęć wody. Zanieczyszczenia budzące obawy przedostające się do tego obszaru nie osiągnęłyby niewielkiego lub żadnego rozcieńczenia przed osiągnięciem ujęcia. Zgodnie z ustawą o czystej wodzie zidentyfikowano 21 zagrożeń związanych z wodą pitną. Wysoce wrażliwa warstwa wodonośna jest identyfikowana na podstawie jej głębokości i rodzaju pokrycia terenu. Warstwa wodonośna jest zidentyfikowana jako wrażliwa, jeśli to możliwe, zanieczyszczenia mogą szybko do niej wpłynąć i wpłynąć na jakość wody. Czynniki, które powodują, że warstwa wodonośna jest bardzo podatna na ataki, obejmują: głębokość, glebę i skałę oraz charakterystykę otaczającej ją gleby lub skały. Zebrane dane, przeprowadzone badania techniczne i ukończone mapowanie w ramach prac związanych z ochroną źródła wody pitnej mogą zapewnić rządom, gminom, organizacjom i osobom lepsze zrozumienie całych zlewni i źródeł wód. Wiele zmiennych składających się na ziemski bilans wodny, na przykład magazynowanie wody powierzchniowej, wilgotność gleby, opady, ewapotranspiracja oraz śnieg i lód, można zmierzyć za pomocą teledetekcji przy różnych przestrzenno-czasowych rozdzielczościach i dokładnościach. 

Kluczem do promowania zaangażowania społeczeństwa jest przede wszystkim edukacja publiczna. Gdy ludzie są świadomi potencjalnych problemów, są bardziej skłonni do działania, aby im zapobiec. Chcemy nie tylko edukować społeczeństwo w kwestiach związanych z wodą pitną, ale także angażować społeczności w ochronę własnej wody pitnej.