Żegluga – transport morski

Działanie transportu można zdefiniować jako określone przemieszczanie się ludzi, ładunków z punktu A (miejsca w przestrzeni) do punktu B. Środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa obejmuje powietrze, ląd (kolej i droga), wodę oraz przestrzeń. Obszar ten można podzielić na infrastrukturę, pojazdy i operacje.

Ogólna charakterystyka transportu morskiego

transport morski międzynarodowyJedną z form transportu jest transport wodny, do którego zalicza się transport morski międzynarodowy. Może mieć on charakter handlowy, rekreacyjny lub wojskowy. W XIX wieku powstały pierwsze statki parowe, wykorzystujące silnik parowy do napędu koła łopatkowego lub śruby napędowej do poruszania statkiem. Para produkowana była z drewna lub węgla, w kotle, i zasilana zewnętrznym silnikiem parowym. Obecnie większość statków posiada silnik spalinowy wykorzystujący nieco rafinowaną ropę naftową zwaną paliwem bunkrowym. Niektóre statki, takie jak łodzie podwodne, wykorzystują energię jądrową do wytwarzania pary. Jednostki rekreacyjne lub edukacyjne nadal wykorzystują siłę wiatru, podczas gdy niektóre mniejsze jednostki wykorzystują silniki spalinowe do napędu jednego lub kilku pędników, a w przypadku łodzi odrzutowych – strumień wody wewnętrznej. Na obszarach o małym zanurzeniu poduszkowce są napędzane przez duże wentylatory pchająco-ślizgowe. Chociaż jest on powolny w porównaniu z innymi rodzajami transportu, nowoczesny transport morski jest wysoce efektywnym sposobem transportu dużych ilości towarów.

Statki handlowe, w liczbie prawie 35 tysięcy przewożą, średnio, około 7,4 mld ton ładunku rocznie. Transport wodny jest znacznie tańszy niż transport lotniczy dla żeglugi transkontynentalnej. Żegluga bliskiego zasięgu i promy pozostają opłacalne na obszarach przybrzeżnych.